file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Investor relations


Obligationerna

Emittent

Aspect Properties AB (publ)

Lånebelopp och antal värdepapper

Lånebeloppet uppgår till högst 250 MSEK. Emittenten har rätt att emittera Obligationer upp till ett belopp om 250 MSEK men äger rätt att emittera lägre belopp.

Maximalt 10 000 obligationer emitteras.

Obligationerna

Obligationen är nominerad i svenska kronor.

Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK 25 000.

Förkortning eller förlängning av obligationslånets löptid på emittentens begäran kan göras, se Villkor för obligationslånet.

Upptagande till handel

Emittenten ska vidta alla skäliga åtgärder som krävs för att säkerställa att obligationerna listas, i första hand på Nasdaq First North Bond Market och för det fall sådan listning inte är möjlig, på annan motsvarande handelsplats.

Teckningsperiod

31 maj 2017 till 30 september 2017.

Handelsinformation

ISIN: SE0009995236

Minsta handelsposten är SEK 25 000.

First North Bond Market

First North Bond Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom Nasdaq OMX-gruppen. Emittenter på First North Bond Market berörs inte av samma regler som emittenter på en reglerad marknad. Däremot skall dessa följa regler och förordningar som är mindre omfattande. En placering i en emittent på First North Bond Market kan därmed vara mer riskfylld än en placering i en emittent som handlas på en reglerad marknad. Åtminstone under ansökningsprocessen skall emittenter – förutom emittenter vars värdepapper redan upptagits till handel på en reglerad marknad eller en First North marknad – som ansöker om upptagning till handel av räntebärande värdepapper på First North Bond Market ha en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Kort sammanfattning av villkoren:

Ränta 10% per annum
Ränteförfallodag Avser sista november och sista maj varje år och beräknas på 30/360 dagars basis
Första ränteutbetalningen Första ränteutbetalningen äger rum 30 november 2017
Amortering Under obligationens löptid kommer ingen amortering att ske. Ur säkerheterna realiserade fordringar skall användas för amortering av lånet
Återbetalningsdag 31 maj 2019

Användande av emissionslikvid

Erbjudandet förväntas att tillföra emittenten ca 250 MSEK före avdrag för emissions- och transaktionskostnader i samband med genomförandet av emissionen. Nettolikviden kommer i första hand att användas, dels till att refinansiera projektkostnader hänförliga till Projekten i enlighet med Villkor för Obligationslånet.

Säkerhet för obligationerna

Med anledning av obligationsemissionen ställer emittenten och moderbolaget säkerheter till förmån för fordringshavarna i obligationsemissionen. Säkerheterna består, dels av en aktiepant avseende samtliga aktier utfärdade i emittenten, dels ett borgensåtagande från moderbolaget såsom för egen skuld (proprieborgen) till för mån för fordringshavarna i obligationsemissionen, dels säljarreverserna med vidhängande säkerheter avseende överlåtna projketbolag till bostadsrättsföreningarna, dels pantsättning av aktierna i projektbolagen.

Villkor för Obligationerna

Certified Adviser
Emittenten har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB, Box 7126, 103 87 Stockholm som Certified Adviser i samband med noteringen och löpande.

Likviditetsgarant
Emittenten har anlitat Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267, som likviditetsgarant.

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.