Investor relations


Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Aspect Properties AB (publ)

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget ska i sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva in- och utlåning från och till närstående, svenska och utländska företag, bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsulterande verksamhet inom områden fastighetsprojektering, fastighetsförsäljning, lokaluthyrning, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisorer och 0 revisorssuppleanter.

§8 Kallelse

Kallelse sker genom brev, annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 juli - 30 juni

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.